เผยแพร่เมื่อ: 30-04-2024

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเลย

ยชุรเวท หงส์สิริ, จักรกฤษณ์ โพดาพล, สุพรรณี บุญหนัก, ทวีศักดิ์ ใครบุตร, ประสงค์ หัสรินทร์, พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์

63-77

การสอนสังคมกับแนวคิดไตรยางค์การศึกษา (OLE)

จงรักษ์ ภูพิษ, พระมหาอภิพงศ์ ภูริวฑฺฒโน (คำหงษา)

79-92

พุทธศาสนากับการพัฒนาจิต

พระครูปลัดจักรพล สิริธโร, พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม

93-102