วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ISSN 2773-8949 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาตร์ ของนักศึกษาและนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 10: มกราคม - เมษายน 2567

เผยแพร่เมื่อ: 30-04-2024

การจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงพุทธ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเลย

ยชุรเวท หงส์สิริ, จักรกฤษณ์ โพดาพล, สุพรรณี บุญหนัก, ทวีศักดิ์ ใครบุตร, ประสงค์ หัสรินทร์, พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์

63-77

การสอนสังคมกับแนวคิดไตรยางค์การศึกษา (OLE)

จงรักษ์ ภูพิษ, พระมหาอภิพงศ์ ภูริวฑฺฒโน (คำหงษา)

79-92

พุทธศาสนากับการพัฒนาจิต

พระครูปลัดจักรพล สิริธโร, พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม

93-102

ดูทุกฉบับ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ

 มกราคม-เมษายน / พฤษภาคม-สิงหาคม / กันยายน-ธันวาคม
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาตร์ ของนักศึกษาและนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
            บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนบทความจะได้รับการตีพิมพ์

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ผู้เขียนบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร อัตราเรื่องละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระค่าธรรมเนียมและแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ (ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ) โดยชำระเงินที่ธนาคาร “กรุงไทย” ชื่อบัญชี "มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง" เลขที่บัญชี 403 - 1 - 64012 - 9 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ