วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาตร์ ของนักศึกษาและนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
253/7 ถนนวิสุทธิเทพ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โทรศัพท์ 042-830-434

ISSN : 2773-8949

ปีที่เริ่มแผยแพร่: 2564

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
ผู้เขียนบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสาร อัตราเรื่องละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระค่าธรรมเนียมและแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมภายหลังจากได้รับแจ้งผลการพิจารณากลั่นกรองบทความ (ขั้นต้น) จากกองบรรณาธิการ (ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ) โดยชำระเงินที่ธนาคาร “กรุงไทย” ชื่อบัญชี "มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง" เลขที่บัญชี 403 - 1 - 64012 - 9 ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ