การประเมินผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

เกษมชาติ นเรศเสนีย์
ภาณุพงศ์ วิชชุตเวส
รัฐจักรพล สามทองก่ำ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร (รีไซเคิล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2) เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลแบบครบวงจร (รีไซเคิล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 คน ที่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลพงศ์ประศาสน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ ผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน ไม่มีความแตกต่างในผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยแบบครบวงจรแตกต่างกัน และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการมีส่วนร่วมของประชาชนกับ ผลการจัดการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) มีความสัมพันธ์เชิงบ วก ในระดับปานกลาง

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
นเรศเสนีย์ เ., วิชชุตเวส ภ., & สามทองก่ำ ร. (2024). การประเมินผลโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 4(10), 33-46. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/240
Section
บทความวิจัย

References

กรมควบคุมมลพิษ. (2565). ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศและปริมาณขยะมูลฝอยจำแนกตามจังหวัด. เข้าถึงได้จาก: https://thaimsw.pcd.go.th/report_country.php?year=2565, 8 พฤษภาคม 2566.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2565). ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. เข้าถึงได้จาก: waste.dla.go.th/waste/wasteManagementOrg.do, 8 พฤษภาคม 2566.

สุเมธี จิตต์ประภัสสร. (2562). บทบาทของผู้นำชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการขยะเหลือศูนย์ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์. การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต.สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วรางคณา เมียร์ส. (2553). การประเมินผลโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. การค้นคว้าอิสระปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, จังหวัดลำปาง.

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. (2565). โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล) ปีงบประมาณ 2566. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์.

องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม. (2566). ทะเบียนสมาชิกโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (รีไซเคิล). จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์.

วัสสา คงนคร และคณะ. (2553). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. จังหวัดสุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี.