การบรรลุธรรมของพระนางมหาปชาโคตมีในโคตมีสูตรและวิมุตติสูตร

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

พระรุ่งโรจน์ รตนวณฺโณ

Abstract

            บทความนี้มุ่งศึกษาเรื่อง “การบรรลุธรรมของพระนางมหาปชาบดีโคตมี ในโคตมีสูตรและวิมุตติสูตร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาประวัติก่อน และหลังอุปสมบทในทักขิณาภิวังคสูตร 2. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ทำให้บรรลุธรรมในวิมุตติ สูตร 3. เพื่อศึกษาขั้นตอนเข้าสู่การบรรลุธรรมของพระนางปชาบดีที่ปรากฏในโคตรมีสูตร ระเบียบวิธีวิจัยที่เลือกใช้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยใช้วิธีการวิเคราะหเชิง พรรณนา ผลการศึกษาพบวา การบรรลุธรรมของพระนางมหาปชาบดีโคตมีในโคตมีสูตร และวิมุตติสูตร” เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่อาศัยการทำสมาธิและการสังเกตเพื่อ บรรลุความสงบใจและสติปัญญา โคตมีสูตรเน้นการทบทวนคุณค่าและการเกิดครั้งที่สองคือเกิดทางธรรมเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญในการบรรลุธรรม วิมุตติสูตรเน้นการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดและอารมณ์จิตใจเพื่อเข้าใจความจริงและบรรลุธรรม การบรรลุธรรมแบบนี้ช่วยให้ผู้ฝึกพัฒนาความสงบใจและความมั่นคงในสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย การทบทวนสิ่งที่เรียนรู้จากการทำสมาธิและการสังเกตช่วยให้บุคคลเข้าใจความจริงและเกิดความสงบใจ กระบวนการนี้เน้นการสังเกตความคิดและอารมณ์จิตใจเพื่อเข้าใจความจริง กระบวนการนี้เน้นการสังเกตความคิดและอารมณ์จิตใจเพื่อเข้า ใจความจริงและบรรลุธรรม การบรรลุธรรมของพระมหาปชาบดีโคตมีในโคตมีสูตรและวิมุตติสูตรเน้นความสงบใจและสติปัญญาที่เป็นผลมาจากการฝึกแบบธรรมชาติ โคตมีสูตรทำให้ผู้ฝึกมีความรู้สึกถึงความอดทนและการประจักษ์ และเมื่อผสมกับวิมุตติสูตรที่เน้นการสังเกตและวิเคราะห์ความคิดและอารมณ์จิตใจ ผู้ที่ฝึกธรรมจะเริ่มเข้าใจความจริงในระดับที่ลึกซึ้งและมีความสงบใจในชีวิตประจำวันของตนเองโคตมีสูตรและวิมุตติสูตรช่วยให้ผู้ฝึกพัฒนาความมั่นคงในสิ่งแวดล้อมและความสงบใจในชีวิต ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางนี้มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมแบบพระมหาปชาบดีโคตมีโดยเร็วขึ้น เนื่องจากการสาธิตความสงบใจและการเข้าใจความจริงในทุกวันช่วยให้พัฒนาธรรมชาติทางสภาวะแห่งพระธรรมในพุทธศาสนา

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

How to Cite
รตนวณฺโณ พ. (2023). การบรรลุธรรมของพระนางมหาปชาโคตมีในโคตมีสูตรและวิมุตติสูตร. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 3(9), 85-94. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/241
Section
บทความวิชาการ

References

กรมการศาสนา. (2525 ก). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่มที่ 22 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 14 อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ

กรมการศาสนา. (2525 ข). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง เล่ม 23 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 15 อังคุตตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2551). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระประสาน ชยาภิรโต. (อร่ามวาณิชย์). (2563). กระบวนการบรรลุธรรมของพุทธสาวิกาในพุทธปรัชญาเถรวาท. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย.

พรทิพย์ พรมชาติ. (2564). ศึกษาเชิงเปรียบเทียบการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับการบรรลุธรรมแบบฉับพลันในคำสอนของพระโพธิธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นายดุษฎี สุนทร. (2561). การบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระมหากัจจายนเถระ. พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมนตรี อนามโย (สกุลประสิทธิ์). (2563). ประโยชน์การบรรลุธรรมของพุทธสาวกฝ่ายคฤหัสถ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครปฐม: โรงพิมพ์มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย