กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย

Main Article Content

พระธนภูมิ ชยวุฑโฒ (ทิพพ์ธนิก)
พระมหาจักรพล สิริธโร

Abstract

            การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูประจำ ครูพิเศษ และบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 221 รูป/ คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

Article Details

How to Cite
ชยวุฑโฒ พ., & สิริธโร พ. (2022). กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย . วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 2(4), 69-79. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/77
Section
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข้เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 112 ตอนที่ 74 ก.

ปรีชา เกตุผดุง. (2549). สภาพและความต้องการการพัฒนาบุคลากรของครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์. สำนักบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา.

พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์. (2557). การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมกลุ่มที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ. วารสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย. ฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ฉบับประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2557.

พระมหาเกียรติศักดิ์ ฉนฺทธมฺโม (ยันตรุดร). (2554). ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์. สำนักบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.

ภิญโญ สาธร. (2546). การบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วัฒนาพานิช.

สายวสันต์ จันทร์ตา. (2542). การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีนิพนธ์ ศึกษาศาสตร์. สำนักบัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เสน่ห์ จามริก. (2539). การแสวงหาภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา.วารสารชุมชนพัฒนา, 1(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2539), หน้า 1 - 17.

อุทัย ดุลยเกษม. (2531). การพัฒนาชนบทโดยชาวชนบท ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.