ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์: ผู้นำในยุค Disruptive

Authors

  • จักรกฤษณ์ โพดาพล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

ภาวะผู้นำ, ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์, ผู้นำในยุค Disruptive

Abstract

            หมดยุคการเป็นศูนย์กลางขององค์การ นิยามสั้น ๆ ของผู้นำยุคใหม่ ที่จะสามารถนำพาองค์การอยู่รอดปลอดภัย ไม่โดนอนาคตไล่ล่า ต้องมองข้ามปัจจุบัน และแนวโน้มระยะสั้น แต่มองไปยังเขต Beyond เลิกเพ่งมองตรง “ตัวขุน” บนกระดานหมากรุก แต่มองกระดานทั้งกระดานของหมากล้อม บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้การเป็นผู้นำยุค Disruptive ที่ความอยู่รอดปลอดภัยขององค์การเป็นหน้าที่หลักของผู้นำที่จะบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

References

กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์, วิไลพร เสรีวัฒน์, และจักรกฤษณ์ โพดาพล. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์: สิ่งที่ควรค่าสำหรับทุกคนในอนาคต. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2556). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารเทศบาลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล. (2563, 6 ตุลาคม). รัฐและระบบราชการไทยกับความท้าทายข้างหน้าของประเทศ. แหล่งสืบค้นออนไลน์ https://tdri.or.th/2020/10/speech-dr-prasarn/.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2563, 29 กรกฎาคม). ใครบ้างที่จะอยู่รอด? ในยุค DISRUPTION 2020 ตลาดแรงงานและการศึกษา. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564. แหล่งสืบค้น https://tu.ac.th/thammasat-tbs-talk-technology-disruption-2020.

มติชนออนไลน์. (2563, 12 มกราคม). ครูในยุค Disruption. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน2564. แหล่งสืบค้น https://www.matichon.co.th/columnists/news_1878563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2564, 10 มีนาคม). ผู้บริหารยุคใหม่ต้องรู้จัก Disruptive Innovation และรับมือกับ Volatility ให้เป็น. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564. แหล่งสืบค้น https://amec-ku.org/14039/.

มารวย. (2560). Disruptive Innovation ความท้าทายของโลกยุคใหม่. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564. แหล่งสืบค้น https://www.maruey.com/article/contentinjournal/692.

Audrey Smith, and Stephanie Neal. (2018). Why Disruption is the CEO’s Best Friend. IOD Boardroom journal, 59(3), 64 – 66.

Mitchell, T.R. and Larson, J. R., Jr. (1987). People in Organizations: An Introduction to Organization Behavior (3th ed.). New York: McGrow - Hill.

Stoll, L. &Temperley, J. (2009). Creative leadership: A challenge of our times. School Leadership and Management, 29(1), 63-76.

TECHSAUCE. (2019, 4 พฤศจิกายน). ถอดความคิด HR ในยุค Disruption การรับมือการเมืองในองค์กร เมื่อคนลาออกเพราะหัวหน้า. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 กันยายน 2564. แหล่งสืบค้น https://techsauce.co/saucy-thoughts/hr-transformation-in-digital-disruption

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

28-12-2021

How to Cite

โพดาพล จ. (2021). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์: ผู้นำในยุค Disruptive. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(3), 33-44. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/53