ทีมบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต, ดร.

กองบรรณาธิการ
รศ.บุญช่วย ศิริเกษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร.สุขพัฒน์ อนนท์จารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รศ.ดร.ภักดี โพธิสิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ธงชัย สิงอุดม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.พุทธวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขานุการ: นายธนวัฒน์ ชาวโพธิ์