การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย

Authors

  • จารุวรรณ บุญศร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Keywords:

การมีส่วนร่วม, ผู้ปกครอง, การเรียนการสอนออนไลน์

Abstract

                    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย (2) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ประชากรศึกษาที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย จำนวน 510 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 226 รูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิยึดตามสถานะแล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน (2) ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย คือ การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2563, 9 มิถุนายน). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์: วีถีที่เป็นไปทางการศึกษา. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564 แหล่งสืบค้น https://slc.mbu.ac.th/article/28181/การจัดการเรียนรู้ออนไล.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

มานะ สินธุวงษานนท์. (2550). ปัจจัยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). นครราชสีมา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

สมสิริ รุ่งอมรรัตน์. (2564, 31 สิงหาคม). พ่อแม่ ผู้ปกครอง : ปัจจัยสู่ความสำเร็จการเรียนออนไลน์ในช่วง Covid-19. ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564 แหล่งสืบค้นhttps://mgronline.com/ qol/detail/9640000086254.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

28-12-2021

How to Cite

บุญศร จ. (2021). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเรียนการสอนออนไลน์ของ โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(3), 9-16. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/48