ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลย

Authors

  • กันตพงษ์ จุลราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, พระสังฆาธิการ

Abstract

                    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลย (2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์และสามเณรในจังหวัดเลย จำแนกตาม สถานะ และอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์และสามเณรในเขตพื้นที่ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดเลยจำนวน 1,806 รูป กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 รูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิยึดตามสถานะแล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t -test

            ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลย อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการกระตุ้นทางปัญญาตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดเลย ทั้งจำแนกตามสถานะและอายุไม่แตกต่างกัน

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2564, 4 ตุลาคม). ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์: ผู้นำในยุค Disruptive. [ออนไลน์] https://web.mbuslc.ac.th/article/30270/ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค.

บุญมี แก้วตา และคณะ. (2562). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา 10(2) (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562), 447 – 461.

พระปลัดวิทวัส ปภสฺสโร (ห่อเพชร). (2562). บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการด้านการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารปัญญา 26(2) (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562). 42 – 50.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

28-12-2021

How to Cite

จุลราช ก. (2021). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพระสังฆาธิการจังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(3), 1-7. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/47