การใช้เกมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย

Authors

  • กำไร สาริยา โรงเรียนหทัยคริสเตียน

Keywords:

เกมคำศัพท์เสริมทักษะ, การจดจำ, การพัฒนาการจดจำคำศัพท์

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องโดยใช้สื่อแบบเกมเพื่อใช้ในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติโดยใช้การวิเคราะห์คะแนน ความสามารถทางด้านการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการฝึก โดยใช้สถิติค่า t-test ในการคำนวณ

            ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการจดจำคำศัพท์ของนักเรียนหลังการใช้เกมมีประสิทธิภาพอย่างดีขึ้น ส่งผลการรู้จดจำคำศัพท์มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลวิจัยได้ คือ กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นทั้ง 2 ชุด หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมเกมภาษาอังกฤษ

References

กรมวิชาการ. (2544). การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการ.

กุศยา แสงเดช. (2545). แบบฝึก คู่มือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทสำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

วิไล ร่วมชาติ. (2554). การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ. รายงานวิจัยชั้นเรียน. โรงเรียนบ้านปงสนุก.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2551). หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :คุรุสภาลาดพร้าว.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-09-2021

How to Cite

สาริยา ก. (2021). การใช้เกมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหทัยคริสเตียน จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(2), 29-34. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/44