จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Authors

  • จักรกฤษณ์ โพดาพล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

จริยธรรมวิจัยในมนุษย์, กระบวนการวิจัย

Abstract

                    จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ที่อาสาสมัครเข้าร่วม ซึ่งประกอบด้วยหลักการสำคัญสามประการ คือ หลักการเคารพในความเป็นมนุษย์ หลักคุณประโยชน์ไม่เป็นโทษ และหลักความยุติธรรม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สาขาทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ แล้วจึงมาถึงสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ กล่าวคือมีผลให้การวิจัยในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยทางการแพทย์และทางชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Research) การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Research) การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Scientific Research) และการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Research) ที่ดำเนินการศึกษาวิจัยในมนุษย์จะต้องได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย จึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นักวิจัยจะได้เสนอโครงการวิจัย (Research Protocol) เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง ชอบด้วยเหตุผลทางจริยธรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ

References

จริยา เลิศอรรฆยมณี. (2552). จริยธรรมในทางการแพทย์และการวิจัย. หลักจริยธรรมการวิจัยใน คนและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของศิริราช. เวชบันทึกศิริราช, 2(1), 2-6.

เจนวิทย์ นวลแสง. (2561). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กับการวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561, 131 – 155.

สุธี พานิชกุล. (2549). หลักการเบื้องต้นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. เวชสารแพทย์ทหารบก, 59(4), 247-253.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-06-2021

How to Cite

โพดาพล จ. (2021). จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(1), 55. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/22