การบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Authors

  • ทิพวรรณ กันยาประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

Keywords:

การบริหารงานวิชาการ, หลักอิทธิบาท

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) การบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และ (2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำแนกตาม ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 294 คน  เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัย พบว่า (1) การบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด     (2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำแนกตาม ตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน พบว่าไม่แตกต่างกัน

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). แนวทางบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สำนักทดสอบทางการศึกษา

ณัฐจิราภา อินหอม และพระเมธาวินัยรส. (2564). การประยุกต์อิทธิบาท 4 ในการดำเนินชีวิตของพนักงานตัวแทนประกันชีวิตสู่ความสำเร็จ. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 273 - 282.

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2549). พุทธวิธีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระอภินันท์ กนฺตสีโล (สิงมาดา), สุนทร สายคำ และเจ้าอธิการบุญช่วย โชติวโส. (2563). การบริหารสถานศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอนาดูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2. Journal of Modern Learning Development. 5(4) กรกฎาคม – สิงหาคม 2563, 62 – 70.

วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สุธินี ศรีชน. (2564). การบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผูู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 1071 – 1082.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970, September). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement (EPM), 30, 607-610.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-12-2022

How to Cite

กันยาประสิทธิ์ ท. (2022). การบริหารงานวิชาการเชิงบูรณาการหลักอิทธิบาทของผูู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 27-35. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/155