การสร้างทีมงานสำหรับงานการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Authors

  • จิณณวัตร แทนพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • สุพรรณี บุญหนัก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

การสร้างทีมงาน, การจัดการความรู้

Abstract

                    การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การสร้างทีมงานสำหรับงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และ (2) เสนอแนวทางการสร้างทีมงานสำหรับงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นวิจัยแบบสำรวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 53 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) การสร้างทีมงานสำหรับงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการปฏิบัติงานของทีมงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ปัญหาของทีมงาน และ ด้านการประเมินผลงานของทีมงาน มีการปฏิบัติน้อยที่สุด และ (2) แนวทางการสร้างทีมงานสำหรับงานจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พบว่า ผู้บริหารควรจัดประชุม เพื่อพูดคุย สอบถามถึงปัญหา โดยเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความคิดเห็น และร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน

References

กันยารัตน์ คำสิทธิ และสถิรพร เชาวน์ชัย. (2565). แนวทางการสร้างทีมงานสำหรับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน. วารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา. 5(2). พฤษภาคม - สิงหาคม 2565, 85 – 102.

ไชยวิทย์ แจ่มเที่ยงตรง, กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, และชวนชม ชินะตังกูร. (2564). การสร้างทีมงานของผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย. วารสารวิจัยวิชาการ. 4(2). เมษายน-มิถุนายน 2564, 201 – 214.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. (2564). แผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. เลย: สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง.

ราเชนทร์ แก้วพิทักษ์. (2557). รูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8. ปริญญานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

อรพรรณ คิอินธิ และไพบูลย์ ลิ้มมณี. (2562). การพัฒนาแนวทางการทำงานเป็นทีมของครูสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 13(3). กันยายน - ธันวาคม 2562, 94 - 103.

Mettkarunjit, M. (2016). Teamwork. Bangkok: Odeon Store.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

02-12-2022

How to Cite

แทนพันธ์ จ., & บุญหนัก ส. (2022). การสร้างทีมงานสำหรับงานการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(6), 37-45. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/150