คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Authors

  • พิเชษฐ์ โพดาพล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว

Keywords:

คุณภาพการบริการ, การบริการสาธารณะ

Abstract

                    การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ (2) เปรียบเทียบคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ และอายุ ประชากร  คือ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้หน่วยหลังคาเรือน จำนวน 1,536 หลังคาเรือน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 310 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ ไม่แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบจำแนกตามอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05  

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก. (2563). สถิติเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิจัย. เลย: สำรวยก๊อปปี้ บ้านใหม่.

ภาณุวัฒน์ วรรัมย์ และสุวรรณ เดชน้อย. (2563, 23 พฤษภาคม). คุณภาพการให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2563. วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา.

นภดล ตั้งธรรมโรจน์. (2557). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุมธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ผุสดี แสนเสนาะ. (2556). คุณภาพการให้บริการงานจัดเก็บภาษีในองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอ ขลุง จังหวัดจันทบุรี. ภาคนิพนธ์ริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

Peter, P. & Donnelly, J. H. (2004). Marketing Management: Knowledge and Skills (7thed.). New York: Me Graw-Hill

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

02-12-2022

How to Cite

โพดาพล พ. (2022). คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(6), 17-25. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/148