ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย

Authors

  • พระมหาอาคม อตฺถเมธี นิสิตปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

Keywords:

ประสิทธิผล, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

Abstract

                    การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย เป็นวิจัยแบบสำรวจ (Survey research) ประชากรศึกษาทั้งหมด คือ บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดเลย จำนวน 189 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม รองลงมา คือ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจในการทำงานของครู และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

References

ประยูร คุณนาม. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในอำเภอบ่อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา.

รัญชนา เขื่อนขันธ์ และธารารัตน์ มาลัยเถาว์. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 15(2). (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565), 29 – 41.

โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา. (2564). รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564. เลย: โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา.

สมหมาย อ่าดอนกลอย. (2556). บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 7(1), 1-7.

Hoy, W. K. & Ferguson, J. (1985). A theoretical framework and exploration of organizational effectiveness in schools. Educational Administration Quarterly. 21, 117-134.

Hoy, Wayne K.; & Miskel, Cecil G. (2001). Educational Administration Theory, Research, and Practice. 6th ed. New York : McGraw -Hill.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-09-2022

How to Cite

อตฺถเมธี พ. (2022). ประสิทธิผลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(6), 1-8. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/146