รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Authors

  • จักรกฤษณ์ โพดาพล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • ยชุรเวท หงส์สิริ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • สุพรรณี บุญหนัก มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
  • ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

การบริหารงานบุคคล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

Abstract

                    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และ (2) ประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามวงจร POCA 1 วงจร 6 ขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัยคือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน 15 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก และแบบประเมินความพึงพอใจ

            ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง คือ การจัดทำ application การลงชื่อเข้า - ออกการทำงาน ที่ประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับ การลงทะเบียนเข้า - ออกการทำงาน การบันทึกข้อมูลการทำงาน การบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ การแจ้งเตือนในระบบ Application Line การรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารโดยตรง (2) การประเมินการใช้รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. (2564, 13 พฤษภาคม). ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19). [ออนไลน์] https://www.mbu.ac.th/ announce-mbu/post-5161/

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564, 4 สิงหาคม). Work From Home วิถีการทำงานยุคนี้ ที่ยังต้องหาจุดสมดุล. [ออนไลน์] https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/WFH-FB-04-08-21.aspx.

เสาวรัจ รัตนคำฟู, เมธาวี รัชตวิจิน. (2563, 18 พฤษภาคม). ผลกระทบของการทำงานที่บ้าน (Work from home) ในช่วงโควิด-19: กรณีศึกษาของทีดีอาร์ไอ. [ออนไลน์] https://tdri.or.th/2020/05/impact-of-working-from-home-covid-19/

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-06-2022

How to Cite

โพดาพล จ., หงส์สิริ ย., บุญหนัก ส., & ชาวโพธิ์ ธ. (2022). รูปแบบการบริหารงานบุคคลในยุคสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(5), 53-65. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/105