บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดเลย

Authors

  • นุสนธ์ รักษาพล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Keywords:

บทบาทพระสงฆ์, การพัฒนาชุมชน

Abstract

                    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดเลย และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดเลยจำแนกตามการศึกษา และพรรษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือพระสงฆ์ในสังกัดธรรมยุต จังหวัดเลย จำนวน 310 รูป เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น 0.958 สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One – Way ANOVA

            ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ คือ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข (2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดเลยจำแนกตามการศึกษา และพรรษาโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  

References

ชัยมงคล ศรีทองแดง. (2552 ). ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน เขตอำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ปลื้ม โชติษฐยางกูล. (2550). กฎหมายคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พรชัย พันธุ์ธาดาพร. (2559, 17 มิถุนายน). บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.

พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์. (2556). บทบาทพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนนทบุรี. ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระสุภาพ สุภาโว (บัวบรรจง). (2561). บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561), หน้า 654 – 671.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-06-2022

How to Cite

รักษาพล น. (2022). บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(5), 13-20. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/98