ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย

Authors

  • กันตพงษ์ จุลราช อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
  • หทัยรัตน์ หลุ่มภูเขียว เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

Abstract

                    การวิจัยเรื่อง ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสังกัดโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จำนวนทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย สถิติ
ที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า

  1. ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรสังกัดโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ เป็นเพศชาย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94 และเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.24
  2. ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านจิตอาสา และด้านซื่อสัตย์ และค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านวินัย อยู่ในระดับมาก

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2559). สังคมไร้ระเบียบต้องการ(คนมี)วินัย. วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์. 2(2). (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559), หน้า 77 – 91

โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ. (2564). ข้อมูลบุคลากร. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 แหล่งสืบค้น https://kankuson.thai.ac/home/personnel-stats/

วนิดา วาดีเจริญ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560). คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2560. กรุงเทพฯ: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

เผยแพร่เมื่อ

31-03-2022

How to Cite

จุลราช ก., & หลุ่มภูเขียว ห. (2022). ความเป็นโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(4), 35-43. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/66