บทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย

Authors

  • พระสายสิทธิ์ สิทธิโท (สารโท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

Keywords:

พระสังฆาธิการ, การสาธารณสงเคราะห์

Abstract

                    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย (2) ศึกษาข้อเสนอแนะที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย ประชากรศึกษาที่ใช้ในการวิจัยคือ พระสงฆ์และสามเณรในเขตพื้นที่ปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดเลยจำนวน 1,806 รูป กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 317 รูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิยึดตามสถานะแล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) บทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีเพียงด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอยู่ระดับมาก (2) ข้อเสนอแนะต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคณะสงฆ์ ควรทำงานอย่างเป็นระบบในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ควรมีการแต่งตั้งและเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบให้เพียงพอ

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2563, 9 มิถุนายน). การจัดการเรียนรู้ออนไลน์: วีถีที่เป็นไปทางการศึกษา. [ออนไลน์] https://slc.mbu.ac.th/article/28181/การจัดการเรียนรู้ออนไล.

ผู้จัดการ. (2563, 23 มีนาคม). พระดำริสมเด็จพระสังฆราช วัดทั่วไทยตั้งโรงทานบรรเทาทุกข์โควิด-19. [ออนไลน์] https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000029488.

มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบงดการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2564. พิเศษ 15/2564.

เส้นทางเศรษฐี. (2564, 5 พฤษภาคม). พระสังฆราช ประทานพระดำริ วัดช่วยชาวบ้าน หนุน รัฐ-เอกชน บรรเทาความเดือดร้อน. [ออนไลน์] https://www.sentangsedtee.com/today-news/article_179895

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2546). วัดพัฒนา 46. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

28-12-2021

How to Cite

สิทธิโท พ. (2021). บทบาทพระสังฆาธิการในการสาธารณสงเคราะห์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(3), 17-24. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/49