การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

Authors

  • กันตพงษ์ จุลราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Keywords:

หลักพรหมวิหารธรรม, บริหารงานการปกครองคณะสงฆ์

Abstract

            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาระดับการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย (2) ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย จำแนกตาม อายุ พรรษา และตำแหน่ง ประชากรในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 520 รูป ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 222 รูป เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแลย 4 ด้าน เป็นคำถามลักษณะแบบให้เลือกตอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

            ผลการวิจัย พบว่า

            1) ระดับการนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีการนำไปใช้ในระดับมากที่สุด                

            2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนำหลักพรหมวิหารไปใช้ไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อการนำหลักพรหมวิหารไปใช้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

References

คะนึงนิตย์ จันทรบุตร. (2528). การเคลื่อนไหวของยุวสงฆไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จักรกฤษณ์ โพดาพล. (2558). ผู้บริหารกับพรหมวิหารธรรม. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. แหล่งข้อมูล http://www.mbuslc.ac.th/web/ wp-content/uploads/2016/11/ผู้บริหารกับพรหมวิหารธรรม_บทความ-2.pdf.

พระณัฐพล ฐิติธมฺโม (ปราบพินาศ). (2553). การบริหารวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความ คิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระปลัดคําภา สิมบิดา. (2552). การใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษาในกลุม 7.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

พระมนัส อคฺคธมฺโม (ก้อนใหญ่). (2555). ภาวะผู้นำของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการคณะสงฆ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ. (2525). บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา.

วัดโมลีโลกยาราม. (2562). พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. แหล่งข้อมูล https://www.watmoli.com/wittaya-one/1192/.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-06-2021

How to Cite

จุลราช ก. (2021). การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 1(1), 23. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/19