การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

Authors

  • รัตนาภรณ์ พินิจนึก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

การบริหารสถานศึกษา, การจัดการเรียนการสอน, โควิด 19

Abstract

                    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้มีความจำเป็นที่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอนของไทยในทุกระดับชั้น ทำให้สถานการศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียน
การสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการ สื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้แต่โรงเรียนก็ต้องเปิดการเรียนการสอนตามปกติแบบวิถีใหม่ ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ on-line ,on-hand, on-air, on –demand หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพความ พร้อมของโรงเรียน ของครูผู้สอน และของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้นั้น โรงเรียน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน โดยยึดหลัก “ โรงเรียนหยุดเรียนที่โรงเรียน แต่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ อย่างทั่วถึงเสมอภาคและเต็มตามศักยภาพ” ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมในยุค COVID-19 ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ (Change Learning) โดยการบริหารจัดการต่อการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงของนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ครูประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป  

References

กระทรวงศึกษาธิการ (2563). การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการก่อนเปิดภาคเรียน. ออนไลน์. สีบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2565. จาก https://moe360.blog/2020/05/08/การเตรียมความพร้อมของก.

กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย. (2563). คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคโควิ 19. ออนไลน์. สีบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2565. จาก https://www.eef.or.th/school-management-manual-for-covid-19/

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2563). แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปีการศึกษา 2563. ออนไลน์. สีบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2565. จาก https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2020/05แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลcovid19-1.pdf.

ปิยะวรรณ ปานโต. (2563). การจัดการเรียนการสอนของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19). กรุงเทพมหานคร: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สุวิมล มธุรส (2564). การจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ในยุค NEW NORMAL COVID-19. วารสารรัชต์ภาคย์. 15(40). พฤษภาคม – มิถุนายน 2564, 33 – 42.

Wongyai, W., & Patphol, M. (2020). Learning Design for the New Normal. Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-12-2022

How to Cite

พินิจนึก ร. (2022). การบริหารจัดการการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 53-61. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/157