ความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Authors

  • ภูริพงษ์ รัตนานิคม นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

Keywords:

อุทกภัย, ความพึงพอใจ

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และ (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำแนกตาม เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเลย จำนวน 384 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัย พบว่า (1) ความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำแนกตาม เพศ อาชีพ และระดับการศึกษา พบว่า มีไม่แตกต่างกัน  

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก. (2563). สถิติเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิจัย. เลย: สำรวยก๊อปปี้ บ้านใหม่.

ชนากานต์ อดุลยพิจิตร. (2558). การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 26(1). มกราคม – เมษายน 2558, 75 - 81.

วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์, และสมบัติ ทีฆทรัพย์. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

วสันต์ วทัญญู. (2558). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ความช่วยเหลือของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี. งานนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน). วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, (2565: 2 ตุลาคม). ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเลย กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ประเมินและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2565. จากhttps://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221002091621216

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ฉบับที่ 11. กรุงเทพมหานคร, 2555. (อัดสำเนา).

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-12-2022

How to Cite

รัตนานิคม ภ. (2022). ความพึงพอใจของประชาชนในการช่วยเหลืออุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 19-25. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/154