การดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Authors

  • กันตพงษ์ จุลราช มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Keywords:

หลักสันโดษ, การดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษ

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ (2) เปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำแนกตาม เพศ ตำแหน่งหน้าที่ และระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จานวน 254 คน โดยใช้แบบสอบถาม มีความเชื่อมั่น 0.98 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัย พบว่า (1) การดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านยถาพลสันโดษ (ยินดีตามกำลัง) ด้านยถาลาภสันโดษ (ยินดีตามที่ได้) และ ด้านยถาสารุปปสันโดษ (ยินดีตามสมควร) ตามลำดับ (2) ผลการเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จำแนกตาม เพศ ตำแหน่งหน้าที่ และระดับการศึกษา พบว่า มีไม่แตกต่างกัน  

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก. (2563). สถิติเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิจัย. เลย: สำรวยก๊อปปี้ บ้านใหม่.

ธนภณ สมหวัง. (2547). สันโดษ สินทรัพย์ที่ต้องแปลงเป็นทุน. กรุงเทพฯ: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.

พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). (2532). พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). (2546). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาวีรยุทธ กุสลจิตฺโต และพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ. (2564). สันโดษ คือ องค์ธรรมแห่งการรู้จักพอ. Journal of Buddhist Education and Research. 7(1). มกราคม – เมษายน 2564,

– 288.

สมชาย บุญมีธารธรรม. (2564, 17 ตุลาคม). การประยุกต์ใช้หลักสันโดษในชีวิตประจำวันของครูในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564, 38 – 48.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-12-2022

How to Cite

จุลราช ก. (2022). การดำเนินชีวิตตามหลักสันโดษของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 11-18. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/153