ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Authors

  • ไพฑูรย์ มาเมือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

Keywords:

ทัศนคติทางการเมือง, ประชาธิปไตย

Abstract

                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชน และ (2) ศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 379 คน โดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนตัวแปรด้านเพศ และอายุ ไม่แตกต่างกัน   

References

ขวัญชัยวัฒนา รอดทอง, สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม, วาสนา จาตุรัตน์ (2565). การเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้มุมมองของประชาชนอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2565. จาก http://www.ir.sru.ac.th/handle/123456789/978.

จักรกฤษณ์ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก. (2563). สถิติเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิจัย. เลย: สำรวยก๊อปปี้ บ้านใหม่.

ชัยยุทธิ์ พลเสน. (2558). ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. การศึกษาค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐศาสตร์). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. (2554). รายงานการศึกษา เรื่อง ทัศนคติของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหารนคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด.

พรภิรมณ์ ศรีทองคำ. (2559). ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2558, 32 – 44.

รวิช เมฆหมอก และ วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. (2563). ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี. วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 7(2). กรกฎาคม – ธันวาคม 2563, 37 – 51.

สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ. (ม.ป.ป.). ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2565. จาก https://tessabanchumphae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/237

Novice Puthea Yon. (2564). ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของชาวกัมพูชาที่พำนักอยู่ในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

30-12-2022

How to Cite

มาเมือง ไ. (2022). ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 1-9. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/152