ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย

Authors

  • ศศิประภา ยอดศิลป์ อาจารย์โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
  • ประดิษฐ์ ศรีโนนยาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Keywords:

ความเป็นพลเมือง, ความรับผิดชอบ

Abstract

                    การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย และ (2) เปรียบเทียบความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย จำแนกตามเพศ และระดับชั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย จำนวน 140 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว

            ผลการวิจัยพบว่า (1) ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมืองการปกครอง ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย จำแนกตามเพศ และระดับชั้น พบว่า ไม่แตกต่างกัน   

References

จักรกฤษณ์ โพดาพล และสุพรรณี บุญหนัก. (2563). สถิติเพื่อการวิจัย และการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิจัย. เลย: สำรวยก็อปปี้ บ้านใหม่.

ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดีแสงมหะหมัด, Engenie Merieau, และ Michael Volpe. (2555). ความเป็นพลเมืองในประเทศไทย. กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกล้า.

ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2556). ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

บุญญาพร นามวงษ์ และทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ. (2565). ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคม. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. 16(1). (มกราคม - เมษายน 2565), 46 – 57.

โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ. (ม.ป.ป.). ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน. ออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2565. แหล่งสืบค้น http://ksw.loei1.go.th/khxmul-sarsnthes/dataschool.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2561). การศึกษาความเป็นพลเมืองของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

02-12-2022

How to Cite

ยอดศิลป์ ศ., & ศรีโนนยาง ป. (2022). ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(6), 27-35. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/149