การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

Authors

  • มนัส พรรณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวง

Keywords:

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เทศบาลตำบล

Abstract

                    การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ (2) เปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา ประชากรศึกษาทั้งหมด คือ บุคลากรของเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 37 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบความแปรปรวน

            ผลการวิจัยพบว่า (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ตามลำดับ (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

References

ธนิกานต์ ศรีจันทร์ และคณะ. (2564). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ. Journal of Modern Learning Development. 6(2). (มีนาคม – เมษายน 2564), 182 – 196.

ธเนศพล อินทร์จันทร์. (2565). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 7(2) (เมษายน – มิถุนายน 2565), 246 – 254.

เบญยาศิริ งามสะอาด. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทางการบริหารจัดการแนวใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. 11(1). (มกราคม - เมษายน 2560), 242 – 254.

พระเอกราช กิตฺติธโร (สมเผ่า). (2557). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วัชรี ทรงประทุม. (2549). มิติใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่เมื่อ

02-12-2022

How to Cite

พรรณะ ม. (2022). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(6), 9-16. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/147