อตฺถเมธี พ., และ สิริธโร พ. “การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, ปี 2, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2022, น. 1-11, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/97.