จุลราช ก. “การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 23, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/19.