ศรีสูงเนิน พ., และ โพดาพล จ. “การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, ปี 2, ฉบับที่ 7, ธันวาคม 2022, น. 37-51, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/156.