[1]
อตฺถเมธี พ. และ สิริธโร พ., “การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย”, researchjournal, ปี 2, ฉบับที่ 5, น. 1–11, ก.ค. 2022.