[1]
จุลราช ก., “การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย”, researchjournal, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 23, มิ.ย. 2021.