[1]
ศรีสูงเนิน พ. และ โพดาพล จ., “การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1”, researchjournal, ปี 2, ฉบับที่ 7, น. 37–51, ธ.ค. 2022.