อตฺถเมธี พระมหาอาคม, และ สิริธโร พระมหาจักรพล. 2022. “การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง 2 (5):1-11. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/97.