จุลราช กันตพงษ์. 2021. “การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง 1 (1):23. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/19.