ศรีสูงเนิน พลนวัติ, และ โพดาพล จักรกฤษณ์. 2022. “การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1”. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง 2 (7):37-51. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/156.