อตฺถเมธี พ.; สิริธโร พ. การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 1–11, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/97. Acesso em: 20 มิ.ย. 2024.