จุลราช ก. การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 23, 2021. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/19. Acesso em: 28 มี.ค. 2023.