ศรีสูงเนิน พ.; โพดาพล จ. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, [S. l.], v. 2, n. 7, p. 37–51, 2022. Disponível em: https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/156. Acesso em: 28 มี.ค. 2023.