อตฺถเมธี พ., & สิริธโร พ. (2022). การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(5), 1-11. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/97