ศรีสูงเนิน พ., & โพดาพล จ. (2022). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง, 2(7), 37-51. https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/srj/article/view/156