(1)
อตฺถเมธี พ.; สิริธโร พ. การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย. researchjournal 2022, 2, 1-11.