(1)
ศรีสูงเนิน พ.; โพดาพล จ. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. researchjournal 2022, 2, 37-51.