[1]
อตฺถเมธี พ. และ สิริธโร พ. 2022. การศึกษาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง. 2, 5 (ก.ค. 2022), 1–11.