[1]
จุลราช ก. 2021. การนำหลักพรหมวิหารธรรมไปใช้ในการบริหารงานการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง. 1, 1 (มิ.ย. 2021), 23.