[1]
ศรีสูงเนิน พ. และ โพดาพล จ. 2022. การศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. วารสารวิจัยศรีล้านช้าง. 2, 7 (ธ.ค. 2022), 37–51.