ชยวุฑโฒ พ., และ สิริธโร พ. “กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปี 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, น. 69-79, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/77.