เสริมทรง ภ. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความพึงพอใจในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ของชุมชนตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปี 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, น. 45-55, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/75.