รักษาพล น., และ ปักสังขาเนย์ เ. “การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปี 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, น. 1-12, https://ojs.mbuslc.ac.th/index.php/issj/article/view/70.