[1]
ชยวุฑโฒ พ. และ สิริธโร พ., “กระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ”, Integr. Soc. Sci. J., ปี 2, ฉบับที่ 4, น. 69–79, เม.ย. 2022.